Nawigacja

Dokumenty szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY

Roczny Plan Pracy

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Racławicach

Zadania priorytetowe na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Priorytety:
 1. Wynikające z nadzoru pedagogicznego:

1. Wdrażanie  nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

4. Rozwijanie kompetencji informatycznych z zachowaniem bezpieczeństwa w sieci.

5. Rozwijanie kompetencji językowych.

6. Kształtowanie właściwych postaw. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

2. Dydaktyczno-wychowawcze:

1. Tworzenie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i osiąganiu dobrych wyników.

2. Otoczenie systematyczną opieką uczniów objętych programem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

3. Współpraca nauczycieli w zakresie planowania i realizacji procesów edukacyjnych.

 1. Cele główne:
 1. Wykorzystywanie multimediów w procesie nauczania.
 2. Podejmowanie działań, dzięki którym każdy uczeń może osiągnąć sukces na miarę własnych możliwości.
 3. Wzmacnianie współpracy w środowisku.
 4. Współpraca zespołów nauczycielskich w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania.

 

 1. Oczekiwane efekty:
 1. Wysokie wyniki na egzaminie po klasie 8.
 2. Uczniowie czują wsparcie ze strony nauczycieli.
 3. Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji.
 4. Udział uczniów w konkursach i olimpiadach.
 5. Szkoła ma dobry wizerunek w środowisku.
 6. Zdobycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrożenia zmian wynikających z reformy oświatowej.

 

 

Promocja – Szkoła ma dobrą opinię w środowisku

 

 

Lp.

 

Działania

 

 

Terminy

 

Odpowiedzialni

1.

 1.  

Opracowanie planu działań.

 

wrzesień

dyrektor szkoły

2.

 

Zacieśnienie współpracy z sąsiadującymi szkołami spoza gminy  (zapraszanie na organizowane konkursy i imprezy szkolne )

 

wg harmonogramu

wyznaczeni nauczyciele

 

3.

 

Organizacja spotkań dyrektora szkoły z rodzicami (informacje o działalności szkoły, wynikach uczniów uzyskanych podczas konkursów i zawodów sportowych)

 

wrzesień 2017 styczeń 2018

maj 2018

 

dyrektor

4.

 

Wprowadzenie cotygodniowych dyżurów nauczycieli w celu konsultacji z rodzicami

 

wg harmonogramu

nauczyciele

5.

 

Wspomaganie rodziców w trudnym procesie wychowawczym poprzez zapraszanie na zebrania specjalistów (trudne rozmowy z dzieckiem, bezpieczeństwo w sieci)

 

listopad 2017

marzec 2018

dyrektor szkoły

6.

Organizacja imprez środowiskowych typu: Mikołajki, Dzień Babci, Dzień Rodziny.

 

Wg kalendarza

Odpowiedzialni nauczyciele

 

7.

Udział uczniów w konkursach i uroczystościach gminnych

Wg kalendarza

 

Poszczególni nauczyciele

8.

Udział uczniów w konkursach kuratoryjnych, festiwalach i przeglądach teatralnych.

Wg kalendarza

Poszczególni nauczyciele

9.

Promowanie uczniowskich osiągnięć poprzez wydawany folder, publikację na stronie szkoły, facebooku, w lokalnej gazecie Ostaniec.

 

na bieżąco

dyrektor

10.

 

Poprawa wyglądu otoczenia szkoły poprzez utworzenie klombów kwiatowych, podcięcie drzew, wyrównanie terenu wokół szkoły, nawiezienie ziemi, zasianie trawy.

 

 

jesień

wiosna

dyrektor szkoły

11.

 

Poprawa wizerunku wnętrza szkoły poprzez prowadzenie gazetek ściennych, naklejenie naklejek  z klasami podłogowymi i dobrymi manierami uczniów na schodach.

 

na bieżąco

nauczyciele

samorząd uczniowski

dyrektor szkoły

12.

Organizacja świetlicy szkolnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców.

 

przez cały rok

Dyrektor szkoły Elżbieta Szklarczyk Elżbieta Nawara

13.

Organizacja pracy wychowawczej poprzez organizowanie wycieczek i imprez klasowych integrujących społeczność szkolną.

 

wg harmonogramu

wychowawcy

14.

Prowadzenie uczniowskiego wolontariatu uwrażliwiającego dziecko na potrzeby innych.

 

przez cały rok

opiekun samorządu

15.

Aktywny udział  Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły i środowiska

 

na bieżąco

Opiekun samorządu

16.

Współpraca z radą sołecką, seniorami, parafią, GOK-iem, Stowarzyszeniem „Mazureczek”, domami kultury w Krakowie i Zatorze, zespołem dziecięcym „Baśniowa Kapela”,  młodzieżą z Litwy.

 

na bieżąco

 

wszyscy

 

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy – Szkoła zapewnia wszystkim bezpieczeństwo

 

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialni

 1.  

Dokonanie przeglądu terenu szkoły w celu ustalenia obszarów stwarzających zagrożenie i opracowanie mapy obszarów zagrożeń.

IX 2017

II 2018

po każdym remoncie

dyrektor, konserwator, specjalista ds. BHP

 1.  

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego, wyjść poza teren szkoły, wycieczek klasowych

cały rok

dyrektor

nauczyciele

 1.  

Ustalenie harmonogramu i rzetelne pełnienie dyżurów.

04.09. 2017

dyrektor

 1.  

Monitorowanie uszkodzeń, usterek, zabrudzeń zgłaszanie ich dyrektorowi oraz konserwatorowi.

cały rok

wszyscy pracownicy

 1.  

Przestrzeganie zasad BHP ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia szkoły, boisk sportowych i sali gimnastycznej.

cały rok

wszyscy pracownicy

nauczyciele wychowania fizycznego

 1.  

Obligatoryjne zgłaszanie dyrektorowi wypadków mających miejsce na terenie szkoły i poza nią (podczas wyjść i wycieczek).

na bieżąco

wszyscy pracownicy

 1.  

Obligatoryjne sprawdzanie listy obecności uczniów i znaczenie nieobecności w dzienniku lekcyjnym.

cały rok

wszyscy nauczyciele

 1.  

Obligatoryjne zgłaszanie dyrektorowi ewentualnego spóźnienia na lekcję przeznauczyciela (telefon do sekretariatu)

w razie konieczności

wszyscy nauczyciele

 1.  

Rzetelne wypełnianie ustawy Prawo oświatowe i innych przepisów szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas lekcji i przerw (niepozostawianie uczniów bez opieki w czasie lekcji czy przerw).

cały rok

wszyscy nauczyciele

 1.  

Przestrzeganie procedur związanych ze zwalnianiem uczniów z zajęć lekcyjnych, długoterminowymi zwolnieniami z lekcji wychowania fizycznego oraz usprawiedliwieniem nieobecności i spóźnień uczniów.

cały rok

wychowawcy/dyrektor

 1.  

Zgłaszanie terminów wycieczek i wszystkich wyjść  z budynku szkoły dbając o rzetelne wypełnianie dokumentacji wycieczek, zgłaszanie konieczności sprawdzania autokaru przez policję.

na bieżąco/ zgłoszenie wycieczki 3 dni wcześniej

nauczyciele organizujący wyjścia, wycieczki

wychowawcy klas

 1.  

Monitorowanie bezpieczeństwa na jadalni

 1. wprowadzenie dyżuru podczas przerw obiadowych

cały rok

dyżurujący nauczyciel

 1. opieka nauczyciela świetlicy nad dziećmi ze świetlicy szkolnej

nauczyciel świetlicy

13.

Organizacja prelekcji, pogadanek, warsztatów, teatrzyków na temat:

zdrowego trybu życia, uzależnień, asertywności, dorastania dzieci

i młodzieży

zgodnie                z harmonogramem

dyrektor szkoły

14.

Zacieśnienie współpracy z Policją w zakresie profilaktyki uzależnień (wymiana informacji, wspieranie i koordynowanie działań).

cały rok

dyrektor szkoły

16.

Organizowanie kursów, szkoleń dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

cały rok

dyrektor szkoły

17.

Zorganizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych– współpraca ze Strażą Pożarną

wrzesień

maj

dyrektor szkoły

 1.  

Organizacja wyjazdów, zielonych szkół w ciekawych i sprawdzonych placówkach

czerwiec

wychowawcy

 

Organizacja i przebieg procesu kształcenia, wychowania i opieki

– Szkoła jest „uczącą się organizacją”

 

Lp

Działania

Termin

Odpowiedzialni

 1.  

Powołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

01. 09. 2017r.

dyrektor

Realizacja priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej, Małopolskiego Kuratora Oświaty i dyrektora szkoły

cały rok

zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego

 1.  

Szczegółowe rozpoznanie potrzeb edukacyjnych uczniów (diagnoza psychologiczna, diagnoza logopedyczna, diagnoza pedagogiczna, rozpoznanie środowiska rodzinnego).

IX 2017

pedagog

logopeda

PPP

 1.  

Diagnoza poziomu umiejętności i wiadomości na poszczególnych etapach kształcenia.

pierwsze dwa tygodnie września 2017

nauczyciele przedmiotu

 1.  

Określenie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach. Organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej, zkk, zdw.

wrzesień 2017

dyrektor

wychowawcy

zespół pomocy ped.-psychologicznej

 1.  

Opracowanie zasad współpracy

 1. z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oparciu o orzeczenia i zalecenia poradni i ich przestrzeganie przez cały rok

IX/X 2017

 

pedagog

nauczyciele przedmiotu

 1. z uczniami klas 4-7 posiadającymi opinię o dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (prowadzenie zeszytów ćwiczeń).

cały rok 

pedagog

 logopeda

nauczyciele

 1.  

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania z przedmiotów i na bieżąco informowanie o postępach ucznia z poszczególnych przedmiotów.

pierwszy tydzień września 2016

cały rok

nauczyciele przedmiotu

wychowawcy klas

 1.  

Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia dotyczącego oceniania poprzez realizację jednolitych wymagań edukacyjnych i sposobów ich oceniania.

cały rok

wszyscy nauczyciele/kontrola dyrektora

 1.  

Diagnozowanie i monitorowanie postępów każdego ucznia szkoły, monitorowanie realizacji podstawy programowej

cały rok

wychowawcy klas/

wszyscy nauczyciele , dyrektor

 1.  

Przeprowadzenie badań wyników nauczania dla uczniów klas 2 -7.

zgodnie z harmonogramem

 1.  

Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych i zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami edukacyjnymi.

cały rok

zgodnie z przydziałem czynności

 1.  

Prowadzanie innowacji pedagogicznych:

 1. „Czytam, bo lubię” – rozwój czytelnictwa
 2. „Pokaż co kryje twoje wnętrze” – wychowanie przez sztukę 
 3. „Język angielski drogą ku przyszłości„ – rozwój kompetencji językowych
 4. „Każdy mnie odczytuje, bo kaligrafuję” – terapia dla uczniów mających problem z kształtnym pisaniem

cały rok

dyrektor szkoły

Klaudia Niedźwiedź

Magdalena Wójcik

 1.  

Wyznaczanie w miarę możliwości na zastępstwa doraźne nauczycieli tych samych przedmiotów lub przedmiotów pokrewnych.

cały rok

dyrektor

 1.  

Konsekwentne przestrzeganie zapisów statutu dotyczących praw i obowiązków ucznia oraz kar i nagród.

cały rok

wszyscy nauczyciele, pracownicy

16.

Organizowanie szkoleń, kursów doskonalących:

Zgodnie z planem WDN oraz bieżącymi potrzebami nauczycieli

cały rok

dyrektor

17.

Ścisła współpraca z Rodzicami i Radą Rodziców

cały rok

dyrektor

18.

 

Organizacja obozu językowego podnoszącego kompetencje językowe

październik

wychowawca kl. VII

nauczyciel j. angielskiego

         

 

 

Działalność pozalekcyjna – Szkoła rozwija talenty i zdolności uczniów

 

lp.

Działania

Termin

 

Odpowiedzialni

 1.  

Rozpoznanie potrzeb uczniów co do typów zajęć pozalekcyjnych.

do 15. 09. 2017

dyrektor

wychowawcy

 1.  

Opracowanie, zgodnie z zainteresowaniami uczniów i możliwościami nauczycieli, oferty zajęć pozalekcyjnych (harmonogram).

do 20. 09. 2017

dyrektor

 1.  

Opracowanie planów pracy zajęć pozalekcyjnych, oraz zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły

do 15. 09. 2017

nauczyciele prowadzący zajęcia

wicedyrektor

 1.  

Działalność zespołów przedmiotowych w zakresie przygotowania projektów edukacyjnych, konkursów.

do końca września 2017

i cały rok

koordynatorzy zespołów przedmiotowych

 1.  

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach.

cały rok

nauczyciele przedmiotów

 1.  

Organizowanie wyjść, wycieczek tematycznych i wyjazdów na Zielone Szkoły, nauczania przez doświadczanie w powstałych ogródkach doświadczeń.

zgodnie z harmonogramem

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

 1.  

Organizacja czasu podczas przerw i po zajęciach:

 1. gry korytarzowe
 2. akcja „Cała szkoła czyta dzieciom”
 3. rozwój wolontariatu

cały rok

 

wszyscy nauczyciele

 

 

8.

Realizacja projektu „Szachy w szkole”.

cały rok

Małgorzata Czarnul

Anna Nawara

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
  Racławice 329
  32-049 Przeginia
  konopnicka1@op.pl
  tel. (012)2586050
 • (012)2586050

Galeria zdjęć